Hulp nodig bij het beslissen?
Klik hier
Doorgaan naar artikel

Land

KOOP 2 EN KRIJG DE 3E GRATIS, ALLEEN VOOR EEN BEPERKTE TIJD⭐⭐⭐⭐⭐

Ons privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Shirtbox. In dit document verwijzen "wij", "onze" of "ons" naar Shirtbox

Wij zijn ondernemingsnummer 5139992 geregistreerd in Groot-Brittannië

Ons hoofdkantoor is gevestigd op 8 Waters Road Business Park Bristol BS15 8FE.

Invoering

Dit is een kennisgeving om u te informeren over ons beleid met betrekking tot alle informatie die we over u vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, mogen verwerken. Het omvat informatie die u zou kunnen identificeren ("persoonlijke informatie") en informatie die dat niet zou kunnen. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen naar informatie.

We betreuren het dat als er een of meer punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent, uw enige mogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.

Wij nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben om te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor enig onbedoeld doel en niet per ongeluk in handen van een derde partij zullen vallen.

Wij verbinden ons ertoe om de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt te bewaren, en hopen dat u dit beantwoordt.

Ons beleid voldoet aan de Britse wetgeving die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, inclusief de wetgeving die is vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens. We doen dit nu door u te verzoeken de informatie op te lezen www.kenuwprivacyrechten.org

Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of onthullen we geen informatie aan een derde partij die via onze website is verzameld.

De grondslagen waarop wij informatie over u verwerken

De wet vereist dat wij bepalen op basis van welke van de zes gedefinieerde grondslagen wij verschillende categorieën van uw persoonlijke informatie verwerken, en u op de hoogte stellen van de grondslag voor elke categorie.

Als een grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer relevant is, zullen wij per direct stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Als de basis verandert, zullen we u, indien wettelijk vereist, op de hoogte stellen van de wijziging en van elke nieuwe basis waarop we hebben vastgesteld dat we uw informatie kunnen blijven verwerken.

1. Informatie die we verwerken omdat we een contractuele verplichting met u hebben

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, een product of dienst bij ons koopt of anderszins akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, komt er een contract tot stand tussen u en ons.

Om onze verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen, moeten we de informatie die u ons verstrekt verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn.

We kunnen het gebruiken om:

 • om veiligheidsredenen uw identiteit verifiëren
 • producten aan u verkopen
 • u voorzien van onze diensten
 • u suggesties en advies te geven over producten, diensten en hoe u het meeste kunt halen uit het gebruik van onze website

We verwerken deze informatie op basis van een contract tussen ons, of op basis van uw verzoek om de informatie te gebruiken voordat we een wettelijk contract aangaan.

Bovendien kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties met betrekking tot een bepaalde dienst die we leveren te controleren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar.

We zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of wordt beëindigd door een van de partijen onder de voorwaarden van het contract.

2. Gegevens die wij met uw toestemming verwerken

Door bepaalde acties wanneer er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website bezoekt of ons vraagt ​​om u meer informatie te verstrekken over ons bedrijf, inclusief onze producten en diensten, geeft u ons uw toestemming om informatie te verwerken die mogelijk persoonlijke informatie.

Waar mogelijk streven wij ernaar uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor het verwerken van deze informatie, bijvoorbeeld door u te vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Soms geeft u impliciet uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht per e-mail stuurt waarop u redelijkerwijs mag verwachten dat wij antwoorden.

Behalve wanneer u hebt ingestemd met ons gebruik van uw informatie voor een specifiek doel, gebruiken wij uw informatie niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. We kunnen ze op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te controleren.

Als u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, kunnen we van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde medewerkers van wie we denken dat ze diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou kunnen vinden.

We blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons te instrueren door een e-mail te sturen naar shout@shirtbox.com. Als u dit echter doet, is het mogelijk dat u onze website of onze diensten niet verder kunt gebruiken.

3. Informatie die we verwerken ten behoeve van legitieme belangen

We kunnen informatie verwerken op basis van een legitiem belang, voor u of voor ons, om dit te doen.

Wanneer we uw informatie op deze basis verwerken, doen we dit na zorgvuldige afweging van:

 • of hetzelfde doel op een andere manier kan worden bereikt
 • of verwerking (of niet-verwerking) u schade kan berokkenen
 • of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken, en of u dat in de toekomst redelijk zou vinden

We kunnen uw gegevens op deze basis bijvoorbeeld verwerken voor:

 • administratie voor de juiste en noodzakelijke administratie van
 • reageren op ongevraagde communicatie van u waarop wij denken dat u een reactie zou verwachten
 • het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij
 • verzekeren tegen of professioneel advies inwinnen dat nodig is om ons risico te beheersen.
 • het beschermen van uw belangen wanneer wij menen dat wij hiertoe verplicht zijn

4. Gegevens die wij verwerken omdat wij een wettelijke verplichting hebben

We zijn net als iedereen onderworpen aan de wet. Soms moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om informatie te verstrekken aan wettelijke autoriteiten als zij daarom verzoeken of als zij over de juiste autorisatie beschikken, zoals een huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel.

Dit kunnen uw persoonlijke gegevens zijn.

Specifiek gebruik van informatie die u ons verstrekt

5. Informatie verstrekt met dien verstande dat deze wordt gedeeld met een derde partij

Op onze website kunt u informatie plaatsen met het oog op het lezen, kopiëren, downloaden of gebruiken van die informatie door andere mensen.

Voorbeelden zijn onder meer:

 • een bericht plaatsen op ons forum
 • een afbeelding taggen
 • klikken op een pictogram naast het bericht van een andere bezoeker om uw instemming, onenigheid of dank aan te geven

Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan jou om jezelf te vergewissen van het privacyniveau van elke persoon die deze zou kunnen gebruiken.

We slaan het wel op en we behouden ons het recht voor om het in de toekomst te gebruiken op elke manier die we besluiten.

Zodra uw informatie het publieke domein betreedt, hebben we geen controle over wat een individuele derde partij ermee kan doen. Wij accepteren op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor hun acties.

Op voorwaarde dat uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis voor ons is om het te bewaren, kunnen we naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om persoonlijke informatie die u hebt geplaatst te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via shout@shirtbox.com

6. Klachten over inhoud op onze website

Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen wij uw klacht onderzoeken.

Als we vinden dat het gerechtvaardigd is of als we denken dat de wet ons hiertoe verplicht, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we het onderzoeken.

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht wordt belemmerd: dat van u of dat van de persoon die de inhoud heeft geplaatst die u beledigt.

Als wij denken dat uw klacht ergerlijk of ongegrond is, zullen wij hierover niet met u corresponderen.

7. Informatie met betrekking tot uw betaalmethode

 

We slaan informatie over uw bankpas of creditcard of ander betaalmiddel op wanneer u deze voor het eerst aan ons verstrekt.

We slaan deze betalingsinformatie [op uw verzoek] op om de volgende keer dat u onze website bezoekt, het opnieuw kopen van goederen en diensten te vergemakkelijken.

[We slaan ze ook op om fraude te voorkomen.]

We nemen de volgende maatregelen om uw betalingsgegevens te beschermen:

We bewaren uw betalingsgegevens versleuteld op onze servers.

 • We bewaren niet al uw betalingsgegevens om:
  • om te voorkomen dat wij een transactie dupliceren zonder een nieuwe instructie van u;
  • om te voorkomen dat een andere derde partij een transactie uitvoert zonder uw toestemming
 • Toegang tot uw betalingsgegevens is beperkt tot alleen geautoriseerd personeel.
 • Als we u vragen stellen over uw betalingsgegevens, tonen we alleen [gedeeltelijke gegevens OF de eerste vier OF de laatste vier cijfers van het debet- of creditcardnummer], zodat u kunt zien naar welk betaalmiddel we verwijzen.

8. Informatie over uw automatische incasso

Wanneer u akkoord gaat met het instellen van een automatische incasso, wordt de informatie die u ons verstrekt doorgegeven aan onze eigen bank Lloyds voor verwerking volgens onze instructies. Wij bewaren een kopie voor de duur van de incasso-overeenkomst.

Wij zijn aangesloten bij de garantieregeling automatische incasso. Hierdoor kan de bank van de klant betwiste betalingen zonder twijfel terugbetalen, in afwachting van verder onderzoek. Automatische incasso's kunnen alleen worden ingesteld voor betalingen aan begunstigden die goedgekeurde afzenders van automatische incasso's zijn. Om te worden goedgekeurd, worden deze begunstigden onderworpen aan zorgvuldige controleprocedures. Na goedkeuring zijn ze verplicht om schadeloosstellingsgaranties te geven via hun banken.

9. Sollicitatie en werkgelegenheid

Als u ons informatie stuurt in verband met een sollicitatie, kunnen we deze maximaal 12 maanden bewaren voor het geval we besluiten op een later tijdstip contact met u op te nemen.

Als we u in dienst nemen, verzamelen we van tijd tot tijd informatie over u en uw werk gedurende de periode van uw dienstverband. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor uw dienstverband. Na beëindiging van uw dienstverband bewaren wij uw dossier zes jaar voordat wij het vernietigen of verwijderen.

10. Een bericht sturen naar ons ondersteuningsteam

Wanneer u telefonisch, via onze website of per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt om u te kunnen antwoorden met de informatie die u nodig heeft.

Wij registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van onze dienstverlening te verhogen.

We bewaren persoonlijk identificeerbare informatie die aan uw bericht is gekoppeld, zoals uw naam en e-mailadres, zodat we onze communicatie met u kunnen volgen om een ​​service van hoge kwaliteit te kunnen bieden.

11. Klagen

Wanneer wij een klacht ontvangen, leggen wij alle informatie vast die u ons heeft verstrekt.

We gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.

Als uw klacht ons redelijkerwijs verplicht om contact op te nemen met een andere persoon, kunnen we besluiten om aan die andere persoon een deel van de informatie in uw klacht te geven. We doen dit zo weinig mogelijk, maar het is een zaak van onze eigen discretie of we informatie geven, en zo ja, wat die informatie is.

We kunnen ook statistieken samenstellen met informatie die uit deze bron is verkregen om het serviceniveau dat we bieden te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon zou kunnen identificeren.

12. Informatie over partners en zakenpartners

Dit is informatie die door u aan ons is verstrekt in uw hoedanigheid als een aan ons gelieerde onderneming of als zakenpartner.

Het stelt ons in staat om bezoekers te herkennen die u naar ons heeft doorverwezen, en om u te crediteren voor commissie die verschuldigd is voor dergelijke verwijzingen. Het bevat ook informatie waarmee wij commissie aan u kunnen overmaken.

De informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie en van de voorwaarden van onze relatie te bewaren.

We verwachten van elke gelieerde onderneming of partner dat zij ermee instemt dit beleid te beantwoorden.

Gebruik van informatie die we via geautomatiseerde systemen verzamelen wanneer u onze website bezoekt

13. Koekjes

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat informatie die op de ene webpagina is verzameld, wordt opgeslagen totdat deze nodig is voor gebruik op een andere, waardoor een website u een gepersonaliseerde ervaring kan bieden en de website-eigenaar statistieken over hoe u de website gebruikt, zodat deze kan worden verbeterd.

Sommige cookies kunnen voor een bepaalde tijd blijven bestaan, bijvoorbeeld één dag of totdat u uw browser sluit. Anderen duren voor onbepaalde tijd.

Uw webbrowser zou u in staat moeten stellen om elke gewenste te verwijderen. Het moet u ook in staat stellen om het gebruik ervan te voorkomen of te beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies. Ze worden geplaatst door software die op onze servers draait, en door software die wordt beheerd door derden van wiens diensten we gebruik maken.

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen wij u of u wilt dat wij cookies gebruiken. Als u ervoor kiest ze niet te accepteren, zullen we ze niet gebruiken voor uw bezoek, behalve om vast te leggen dat u niet hebt ingestemd met het gebruik ervan voor enig ander doel.

Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan verhindert via uw browserinstellingen, kunt u niet alle functionaliteiten van onze website gebruiken.

We gebruiken cookies op de volgende manieren:

 • om bij te houden hoe u onze website gebruikt
 • om vast te leggen of u bepaalde berichten heeft gezien die wij op onze website tonen
 • om u ingelogd te houden op onze site
 • om uw antwoorden op enquêtes en vragenlijsten op onze site vast te leggen terwijl u deze invult
 • om de gespreksreeks op te nemen tijdens een livechat met ons ondersteuningsteam

14. Persoonlijke identificatiegegevens van uw browse-activiteit

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina's en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.

We leggen informatie vast zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We leggen ook informatie vast over de software die u gebruikt om op onze website te surfen, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie.

We gebruiken deze geaggregeerde informatie om de populariteit van de webpagina's op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het leveren van inhoud aan u.

Indien gecombineerd met andere informatie die we over u weten uit eerdere bezoeken, kunnen de gegevens mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent aangemeld bij onze website.

15. Ons gebruik van remarketing

Remarketing houdt in dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt, zodat u een advertentie voor onze producten of diensten kunt zien wanneer u een andere website bezoekt.

We kunnen van tijd tot tijd een derde partij gebruiken om ons re-marketingdiensten te leveren. Als dat het geval is, kunt u, als u toestemming heeft gegeven voor ons gebruik van cookies, advertenties voor onze producten en diensten op andere websites zien.

Openbaarmaking en delen van uw informatie

16. Informatie die we verkrijgen van derden

Hoewel we uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden (behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving), ontvangen we soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke gegevens van derden van wiens diensten we gebruik maken.

17. Advertenties van derden op onze website

Derden kunnen adverteren op onze website. Daarbij kunnen die partijen, hun agenten of andere bedrijven die voor hen werken technologie gebruiken die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven.

Ze kunnen ook andere technologie gebruiken, zoals cookies of JavaScript, om de inhoud van hun advertenties te personaliseren en om de prestaties van hun advertenties te meten.

Wij hebben geen zeggenschap over deze technologieën of de gegevens die deze partijen verkrijgen. Dienovereenkomstig heeft deze privacyverklaring geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derde partijen.

18. Krediet referentie

Om te helpen bij het bestrijden van fraude, delen we informatie met kredietreferentiebureaus, voor zover het betrekking heeft op klanten of klanten die hun creditcardmaatschappij opdracht geven om hun betaling aan ons te annuleren zonder ons eerst een aanvaardbare reden te hebben gegeven en ons de mogelijkheid te hebben gegeven om terug te betalen hun geld.

19. Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt

Onze websites worden gehost via Shopify.

We kunnen van tijd tot tijd ook gebruikmaken van uitbestede diensten in landen buiten de Europese Unie voor andere aspecten van ons bedrijf.

Dienovereenkomstig kunnen gegevens die binnen het VK of een ander land zijn verkregen, buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Sommige software die onze website gebruikt, kan bijvoorbeeld zijn ontwikkeld in de Verenigde Staten van Amerika of in Australië.

We gebruiken de volgende waarborgen met betrekking tot gegevens die buiten de Europese Unie worden overgedragen:

 • de verwerker behoort tot dezelfde bedrijfsgroep als ons bedrijf of onze organisatie en houdt zich aan dezelfde bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevensverwerking.
 • de gegevensbeschermingsclausules in onze contracten met gegevensverwerkers omvatten overdrachtsclausules die zijn geschreven door of goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie [, met name die in het land van …]
 • wij houden ons aan een gedragscode die is goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie [, met name die in het land van …]
 • we zijn gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificeringsmechanisme zoals voorzien in de AVG
 • zowel onze organisatie als de verwerker zijn overheidsinstanties tussen wie er ofwel een wettelijk bindende overeenkomst ofwel administratieve regelingen zijn die zijn goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

Toegang tot uw eigen gegevens

20. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

 • U kunt op elk moment persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u hebben bekijken of bijwerken door u aan te melden bij uw account op onze website.
 • Om een ​​kopie te krijgen van informatie die niet op onze website staat, kunt u ons een verzoek sturen op shout@shirtbox.com
 • Na ontvangst van het verzoek zullen wij u laten weten wanneer wij verwachten u de informatie te verstrekken en of wij hiervoor een vergoeding vragen.

21. Verwijdering van uw gegevens

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via shout@shirtbox.com

Dit kan de service die we u kunnen bieden beperken.

22. Verificatie van uw gegevens

Wanneer we een verzoek ontvangen om persoonlijk identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of anderszins actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw gegevens te beschermen.

Andere zaken

23. Gebruik van de site door kinderen

 • We verkopen geen producten of leveren geen diensten voor aankoop door kinderen, en we verkopen ook niet aan kinderen.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd
 • We verzamelen gegevens over alle gebruikers van en bezoekers van deze gebieden, ongeacht hun leeftijd, en we verwachten dat sommige van die gebruikers en bezoekers kinderen zullen zijn.
 • Dergelijke kindgebruikers en bezoekers zullen onvermijdelijk andere delen van de site bezoeken en zullen worden onderworpen aan alle on-site marketing die ze tegenkomen, waar ze ook komen.

24. Versleuteling van gegevens die tussen ons worden verzonden

We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL)-certificaten om onze identiteit aan uw browser te verifiëren en om alle gegevens die u ons verstrekt te versleutelen.

Wanneer er informatie tussen ons wordt uitgewisseld, kunt u controleren of dit gebeurt met behulp van SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander keurmerk in de URL-balk of werkbalk van uw browser.

25. Hoe u kunt klagen

 • Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht heeft, kunt u ons dit per e-mail laten weten. Ons adres is shout@shirtbox.com
 • Als een geschil niet wordt opgelost, hopen we dat u ermee instemt om te proberen het op te lossen door te goeder trouw met ons deel te nemen aan een proces van bemiddeling of arbitrage.
 • Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office. Dit kan bij https://ico.org.uk/concerns/

26. Bewaartermijn persoonsgegevens

Behalve zoals anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan door ons vereist:

 • om u de door u gevraagde diensten te leveren;
 • om te voldoen aan andere wetgeving, ook voor de periode die door onze belastingdienst wordt geëist;
 • ter ondersteuning van een claim of verdediging in de rechtbank.

27. Naleving van de wet

Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de wet van elk land of rechtsgebied waarin we zaken willen doen. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, horen wij dat graag van u.

Het is echter uiteindelijk uw keuze of u onze website wilt gebruiken.

28. Herziening van dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring zo nodig van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website staan ​​op de dag dat u onze website gebruikt. Wij raden u aan een exemplaar af te drukken voor uw eigen administratie.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via shout@shirtbox.com

Sluiten (esc)

Pop-up

Gebruik deze pop-up om een ​​aanmeldingsformulier voor een mailinglijst in te sluiten. U kunt het ook gebruiken als een eenvoudige call-to-action met een link naar een product of een pagina.

Leeftijds verificatie

Door op enter te klikken bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoekopdracht