Hulp nodig bij het beslissen?
Klik hier
Doorgaan naar artikel

Land

Koop twee artikelen 10% Off - drie artikelen 15% Off - vier artikelen 20% Off - vijf+ artikelen 25% Off ⭐⭐⭐⭐⭐

Ons privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Shirtbox. In dit document verwijzen "wij", "onze" of "ons" naar Shirtbox

Wij zijn ondernemingsnummer 5139992 geregistreerd in Groot-Brittannië

Ons hoofdkantoor is gevestigd op 8 Waters Road Business Park Bristol BS15 8FE.

Invoering

Dit is een kennisgeving om u te informeren over ons beleid met betrekking tot alle informatie die we over u vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, mogen verwerken. Het omvat informatie die u zou kunnen identificeren ("persoonlijke informatie") en informatie die dat niet zou kunnen. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen naar informatie.

We betreuren het dat als er een of meer punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent, uw enige mogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.

Wij nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben om te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor onbedoelde doeleinden en niet per ongeluk in handen van een derde partij zullen vallen.

Wij verbinden ons ertoe om de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt te bewaren, en hopen dat u dit beantwoordt.

Ons beleid voldoet aan de Britse wetgeving die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, inclusief de wetgeving die is vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens. We doen dit nu door u te verzoeken de informatie op te lezen www.kenuwprivacyrechten.org

Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of onthullen we geen informatie aan een derde partij die via onze website is verzameld.

De grondslagen waarop wij informatie over u verwerken

De wet vereist dat wij bepalen op basis van welke van de zes gedefinieerde grondslagen wij verschillende categorieën van uw persoonlijke informatie verwerken, en u op de hoogte stellen van de grondslag voor elke categorie.

Als een grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer relevant is, zullen wij per direct stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Als de basis verandert, zullen we u, indien wettelijk vereist, op de hoogte stellen van de wijziging en van elke nieuwe basis waarop we hebben vastgesteld dat we uw informatie kunnen blijven verwerken.

1. Informatie die we verwerken omdat we een contractuele verplichting met u hebben

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, een product of dienst bij ons koopt of anderszins akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, komt er een contract tot stand tussen u en ons.

Om onze verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen, moeten we de informatie die u ons verstrekt verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn.

We kunnen het gebruiken om:

 • om veiligheidsredenen uw identiteit verifiëren
 • producten aan u verkopen
 • u voorzien van onze diensten
 • u suggesties en advies te geven over producten, diensten en hoe u het meeste kunt halen uit het gebruik van onze website

We verwerken deze informatie op basis van een contract tussen ons, of op basis van uw verzoek om de informatie te gebruiken voordat we een wettelijk contract aangaan.

Bovendien kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties te monitoren met betrekking tot een bepaalde dienst die we leveren. Als wij het voor dit doeleinde gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar.

We zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van de partijen wordt beëindigd onder de voorwaarden van het contract.

2. Informatie die wij verwerken met uw toestemming

Door middel van bepaalde acties wanneer er verder geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website bezoekt of ons vraagt ​​om u meer informatie te verstrekken over ons bedrijf, inclusief onze producten en diensten, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die mogelijk persoonlijke informatie.

Waar mogelijk streven wij ernaar om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor het verwerken van deze gegevens, bijvoorbeeld door u te vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Soms geeft u impliciet uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een bericht stuurt waarop u redelijkerwijs van ons zou verwachten dat wij antwoorden.

Behalve wanneer u toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van uw gegevens voor een specifiek doel, gebruiken wij uw gegevens niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. We kunnen deze gegevens op algemene wijze samenvoegen en gebruiken om klasinformatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te controleren.

Als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen wij van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde medewerkers van wie wij denken dat zij diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou vinden.

Wij blijven uw gegevens op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons daartoe opdracht te geven door een e-mail te sturen naar shout@shirtbox.com. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u onze website of onze diensten niet verder kunt gebruiken.

3. Informatie die wij verwerken ten behoeve van legitieme belangen

We kunnen informatie verwerken op basis van een legitiem belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen.

Wanneer we uw gegevens op deze basis verwerken, doen we na zorgvuldige afweging:

 • of hetzelfde doel ook met andere middelen kan worden bereikt
 • of verwerking (of niet-verwerking) u schade kan berokkenen
 • of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken, en of u dat achteraf redelijk acht

Wij kunnen uw gegevens op deze basis bijvoorbeeld verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het bijhouden van gegevens voor een goede en noodzakelijke administratie van
 • het reageren op ongevraagde communicatie van u waarop wij denken dat u een reactie zou verwachten
 • het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van welke partij dan ook
 • het verzekeren tegen of het verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om ons risico te beheersen.
 • het beschermen van uw belangen wanneer wij menen dat wij daartoe verplicht zijn

4. Gegevens die wij verwerken omdat wij een wettelijke verplichting hebben

Wij zijn net als iedereen onderworpen aan de wet. Soms moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij informatie moeten verstrekken aan juridische autoriteiten als zij daarom verzoeken of als zij over de juiste toestemming beschikken, zoals een huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel.

Dit kunnen uw persoonlijke gegevens zijn.

Specifiek gebruik van de informatie die u ons verstrekt

5. Informatie verstrekt met dien verstande dat deze wordt gedeeld met een derde partij

Op onze website kunt u informatie plaatsen met de bedoeling dat die informatie door andere mensen wordt gelezen, gekopieerd, gedownload of gebruikt.

Voorbeelden zijn onder meer:

 • een bericht plaatsen op ons forum
 • een afbeelding taggen
 • door op een pictogram naast het bericht van een andere bezoeker te klikken om uw instemming, onenigheid of dank over te brengen

Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan u om uzelf te overtuigen van het privacyniveau van elke persoon die deze mogelijk gebruikt.

We slaan het op en we behouden ons het recht voor om het in de toekomst op elke gewenste manier te gebruiken.

Zodra uw informatie het publieke domein betreedt, hebben wij geen controle over wat een individuele derde partij ermee kan doen. Wij aanvaarden op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor hun daden.

Op voorwaarde dat uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis is om het te bewaren, kunnen we naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om de door u geplaatste persoonlijke informatie te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via shout@shirtbox.com

6. Klachten over de inhoud van onze website

Als u een klacht heeft over de inhoud van onze website, zullen wij uw klacht onderzoeken.

Als we vinden dat dit gerechtvaardigd is of als we denken dat de wet ons daartoe verplicht, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we dit onderzoeken.

Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, dus we moeten beslissen wiens recht wordt belemmerd: dat van jou, of dat van de persoon die de inhoud heeft gepost die jou beledigt.

Als wij vinden dat uw klacht vervelend of ongegrond is, zullen wij hierover niet met u corresponderen.

7. Informatie met betrekking tot uw betaalmethode

 

Wij slaan informatie op over uw bankpas, creditcard of ander betaalmiddel wanneer u deze voor het eerst aan ons verstrekt.

Wij slaan deze betalingsgegevens op [op uw verzoek] om de volgende keer dat u onze website bezoekt, de herhaalde aankoop van goederen en diensten te vergemakkelijken.

[We slaan het ook op om ons te helpen fraude te voorkomen.]

Wij nemen de volgende maatregelen om uw betalingsgegevens te beschermen:

Wij bewaren uw betalingsgegevens gecodeerd op onze servers.

 • We bewaren niet al uw betalingsgegevens om:
  • om de mogelijkheid te voorkomen dat wij een transactie dupliceren zonder een nieuwe instructie van u;
  • om te voorkomen dat een andere derde partij een transactie uitvoert zonder uw toestemming
 • Toegang tot uw betalingsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerd personeel.
 • Als wij u vragen stellen over uw betalingsgegevens, tonen wij alleen [gedeeltelijke gegevens OF de eerste vier OF de laatste vier cijfers van het debet- of creditcardnummer], zodat u kunt identificeren naar welk betaalmiddel wij verwijzen.

8. Informatie over uw automatische incasso

Wanneer u akkoord gaat met het opzetten van een automatische incasso, worden de gegevens die u aan ons verstrekt doorgegeven aan onze eigen bank Lloyds voor verwerking volgens onze instructies. Wij bewaren een kopie voor de duur van de Incassoovereenkomst.

Wij zijn geregistreerd onder de automatische incasso garantieregeling. Dit houdt in dat de bank van de klant betwiste betalingen zonder twijfel terugbetaalt, in afwachting van verder onderzoek. Automatische incasso's kunnen alleen worden ingesteld voor betalingen aan begunstigden die goedgekeurde opdrachtgevers van automatische incasso's zijn. Om te worden goedgekeurd, worden deze begunstigden onderworpen aan zorgvuldige controleprocedures. Eenmaal goedgekeurd, zijn ze verplicht om via hun banken schadeloosstellingsgaranties te geven.

9. Sollicitatie en werkgelegenheid

Als u ons informatie stuurt in verband met een sollicitatie, kunnen we deze maximaal twaalf maanden bewaren voor het geval we besluiten op een later tijdstip contact met u op te nemen.

Als wij u in dienst hebben, verzamelen wij van tijd tot tijd informatie over u en uw werk gedurende de periode dat u in dienst bent. Deze informatie zal alleen worden gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor uw dienstverband. Nadat uw dienstverband is geëindigd, bewaren wij uw dossier zes jaar voordat wij het vernietigen of verwijderen.

10. Er wordt een bericht verzonden naar ons ondersteuningsteam

Wanneer u contact met ons opneemt, telefonisch, via onze website of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt om u te kunnen antwoorden met de informatie die u nodig heeft.

Wij registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van onze dienstverlening te vergroten.

We bewaren persoonlijk identificeerbare informatie die verband houdt met uw bericht, zoals uw naam en e-mailadres, zodat we onze communicatie met u kunnen volgen en u een service van hoge kwaliteit kunnen bieden.

11. Klagen

Wanneer wij een klacht ontvangen, registreren wij alle gegevens die u ons heeft verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens om uw klacht op te lossen.

Als uw klacht redelijkerwijs vereist dat wij contact opnemen met een andere persoon, kunnen we besluiten een deel van de informatie uit uw klacht aan die andere persoon te verstrekken. We doen dit zo weinig mogelijk, maar het is geheel naar eigen goeddunken of we informatie verstrekken, en als we dat wel doen, wat die informatie dan is.

We kunnen ook statistieken samenstellen met informatie die we uit deze bron hebben verkregen om het serviceniveau dat we bieden te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon zou kunnen identificeren.

12. Informatie over partners en zakenpartners

Dit is informatie die u ons verstrekt in uw hoedanigheid van een bij ons aangesloten onderneming of als zakenpartner.

Hiermee kunnen wij bezoekers herkennen die u naar ons heeft doorverwezen, en de commissie voor dergelijke verwijzingen aan u crediteren. Het bevat ook informatie waarmee wij de commissie aan u kunnen overmaken.

De informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie en van de voorwaarden van onze relatie te bewaren.

Wij verwachten van elke aangesloten onderneming of partner dat zij ermee instemt dit beleid te beantwoorden.

Gebruik van informatie die wij verzamelen via geautomatiseerde systemen wanneer u onze website bezoekt

13. Koekjes

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze maken het mogelijk dat informatie die op de ene webpagina is verzameld, wordt opgeslagen totdat deze nodig is voor gebruik op een andere webpagina, waardoor een website u een persoonlijke ervaring kan bieden en de website-eigenaar statistieken kan krijgen over hoe u de website gebruikt, zodat deze kan worden verbeterd.

Sommige cookies kunnen een bepaalde periode actief blijven, bijvoorbeeld één dag of totdat u uw browser sluit. Anderen duren voor onbepaalde tijd.

Uw webbrowser zou u de mogelijkheid moeten bieden om alles wat u kiest te verwijderen. Het moet u ook in staat stellen het gebruik ervan te voorkomen of te beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies. Ze worden geplaatst door software die op onze servers draait, en door software die wordt beheerd door derden waarvan wij de diensten gebruiken.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u of u wilt dat wij cookies gebruiken. Als u ervoor kiest ze niet te accepteren, zullen wij ze niet gebruiken voor uw bezoek, behalve om vast te leggen dat u niet hebt ingestemd met het gebruik ervan voor enig ander doel.

Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan verhindert via uw browserinstellingen, kunt u niet alle functionaliteit van onze website gebruiken.

Wij gebruiken cookies op de volgende manieren:

 • om bij te houden hoe u onze website gebruikt
 • om vast te leggen of u specifieke berichten heeft gezien die wij op onze website tonen
 • om u aangemeld te houden op onze site
 • om uw antwoorden op enquêtes en vragenlijsten op onze site vast te leggen terwijl u deze invult
 • om de gespreksreeks op te nemen tijdens een livechat met ons ondersteuningsteam

14. Persoonlijke identificatiegegevens van uw browse-activiteit

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina's en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.

We registreren informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We leggen ook informatie vast over de software die u gebruikt om op onze website te surfen, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie.

We gebruiken deze informatie in totaal om de populariteit van de webpagina's op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het leveren van inhoud aan u.

In combinatie met andere informatie die we van eerdere bezoeken over u weten, kunnen de gegevens mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent ingelogd op onze website.

15. Ons gebruik van remarketing

Bij remarketing wordt een cookie op uw computer geplaatst wanneer u onze website bezoekt, zodat u een advertentie voor onze producten of diensten kunt zien wanneer u een andere website bezoekt.

We kunnen van tijd tot tijd een derde partij gebruiken om ons remarketingdiensten te leveren. Als dat zo is, kunt u, als u toestemming heeft gegeven voor ons gebruik van cookies, advertenties voor onze producten en diensten op andere websites zien.

Openbaarmaking en delen van uw gegevens

16. Gegevens die wij verkrijgen van derden

Hoewel we uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken (behalve zoals uiteengezet in deze verklaring), ontvangen we soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke gegevens van derden van wie we de diensten gebruiken.

17. Advertenties van derden op onze website

Derden kunnen op onze website adverteren. Daarbij kunnen deze partijen, hun agenten of andere bedrijven die voor hen werken, technologie gebruiken die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven.

Ze kunnen ook andere technologie gebruiken, zoals cookies of JavaScript, om de inhoud van hun advertenties te personaliseren en de prestaties van hun advertenties te meten.

Wij hebben geen controle over deze technologieën en de gegevens die deze partijen verkrijgen. Dienovereenkomstig heeft deze privacyverklaring geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derde partijen.

18. Kredietreferentie

Om te helpen bij het bestrijden van fraude delen we informatie met kredietinformatiebureaus, voor zover het betrekking heeft op klanten of klanten die hun creditcardmaatschappij opdracht geven de betaling aan ons te annuleren zonder eerst een aanvaardbare reden aan ons te hebben verstrekt en ons de mogelijkheid te hebben gegeven om terug te betalen. hun geld.

19. Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt

Onze websites worden gehost via Shopify.

We kunnen van tijd tot tijd ook gebruik maken van uitbestede diensten in landen buiten de Europese Unie voor andere aspecten van ons bedrijf.

Dienovereenkomstig kunnen gegevens verkregen in Groot-Brittannië of enig ander land buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Een deel van de software die onze website gebruikt, kan bijvoorbeeld zijn ontwikkeld in de Verenigde Staten of Australië.

Wij hanteren de volgende waarborgen met betrekking tot gegevens die buiten de Europese Unie worden overgedragen:

 • de verwerker behoort tot dezelfde bedrijfsgroep als ons bedrijf of organisatie en houdt zich aan dezelfde bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevensverwerking.
 • de gegevensbeschermingsclausules in onze contracten met gegevensverwerkers omvatten overdrachtsclausules die zijn geschreven door of goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie [, met name die in het land van …]
 • wij voldoen aan een gedragscode die is goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie [, specifiek die in het land van …]
 • wij zijn gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificeringsmechanisme zoals voorzien in de AVG
 • zowel onze organisatie als de verwerker zijn overheidsinstanties tussen wie er een juridisch bindende overeenkomst bestaat of administratieve regelingen die zijn goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van uw informatie

Toegang tot uw eigen informatie

20. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

 • U kunt op elk moment de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u bewaren bekijken of bijwerken door u aan te melden bij uw account op onze website.
 • Om een ​​kopie te verkrijgen van informatie die niet op onze website staat, kunt u ons een verzoek sturen naar shout@shirtbox.com
 • Na ontvangst van het verzoek laten wij u weten wanneer wij verwachten u de gegevens te verstrekken en of wij hiervoor kosten in rekening brengen.

21. Verwijdering van uw gegevens

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via shout@shirtbox.com

Dit kan de service beperken die wij u kunnen bieden.

22. Verificatie van uw gegevens

Wanneer we een verzoek ontvangen om persoonlijk identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of anderszins actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw gegevens te beschermen.

Andere zaken

23. Gebruik van de site door kinderen

 • Wij verkopen geen producten of leveren geen diensten die door kinderen kunnen worden gekocht, en wij richten ons ook niet op kinderen.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd
 • We verzamelen gegevens over alle gebruikers en bezoekers van deze gebieden, ongeacht hun leeftijd, en we verwachten dat sommige van deze gebruikers en bezoekers kinderen zullen zijn.
 • Dergelijke kindgebruikers en bezoekers zullen onvermijdelijk andere delen van de site bezoeken en zullen onderworpen zijn aan welke on-site marketing ze ook tegenkomen, waar ze ook komen.

24. Versleuteling van gegevens die tussen ons worden verzonden

We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL)-certificaten om onze identiteit in uw browser te verifiëren en alle gegevens die u ons verstrekt te coderen.

Wanneer er informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit gebeurt met behulp van SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander vertrouwensteken in de URL-balk of werkbalk van uw browser.

25. Hoe je kunt klagen

 • Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht heeft, kunt u ons dit per e-mail laten weten. Ons adres is shout@shirtbox.com
 • Als een geschil niet wordt opgelost, hopen wij dat u ermee instemt om te proberen het geschil op te lossen door in goed vertrouwen met ons deel te nemen aan een proces van bemiddeling of arbitrage.
 • Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office. Dit kan bij https://ico.org.uk/concerns/

26. Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren wij uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als door ons vereist is:

 • om u de door u gevraagde diensten te leveren;
 • om te voldoen aan andere wetten, ook voor de periode die door onze belastingdienst wordt geëist;
 • ter ondersteuning van een claim of verdediging in de rechtbank.

27. Naleving van de wet

Ons privacybeleid is zo samengesteld dat het voldoet aan de wetgeving van elk land of rechtsgebied waarin wij zaken willen doen. Als u denkt dat dit niet voldoet aan de wetgeving van uw rechtsgebied, horen wij dat graag van u.

Het is echter uiteindelijk uw keuze of u gebruik wilt maken van onze website.

28. Herziening van dit privacybeleid

Indien nodig kunnen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website staan ​​op de dag dat u onze website gebruikt. Wij raden u aan een kopie af te drukken voor uw eigen administratie.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via shout@shirtbox.com

29. Wereldwijd

Om u internationale betaalmethoden aan te bieden, kunnen wij bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Glopal. Binnen redelijke grenzen kunnen deze externe webwinkel- en betaalpagina's als onze eigen pagina's worden beschouwd in termen van de gegevens die we nodig hebben en de toestemmingen die we op elk moment vragen.

30. Klarna

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen wij bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u op maat kan maken . Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring

 

Sluiten (esc)

Pop-up

Gebruik deze pop-up om een ​​aanmeldingsformulier voor een mailinglijst in te sluiten. U kunt het ook gebruiken als een eenvoudige call-to-action met een link naar een product of een pagina.

Leeftijds verificatie

Door op enter te klikken bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoekopdracht